.TR GEREKLİ BELGELER

TR uzantılı alan adları için aşağıdaki belgeler Alan Adı Tahsis Formu ile birlikte bize iletilmelidir.

Gerçek ve tüzel kişilerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adlarıdır. TR uzantılı alan adlarını satın alabilmeniz için almak istediğiniz isim ile ticari ünvanınızın aynı olması gerekir. Satın almak istediğiniz ismi resmi belgelerle ile desteklenmesi gerekmektedir.

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, vergi levhası ile birlikte aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.

* Firmanıza ait vergi levhası. (Bu belge verilmek zorundadır.)
* Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi". (Son 1 yıla ait olmalıdır.)
* Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. (Son 5 yıla ait olmalıdır.)
* Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da Marka Başvuru Belgesi", "Marka Sahibine ait Kimlik".

* Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir.
* Kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin iletilmesi gerekmektedir.

* Başvuran belediyeler için Belediye Başkanı imzalı talep yazısı

* "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"

* Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"

* Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"

* Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"

* Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

* Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi

* Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi

* Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"

* Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"

* Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi

* Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı

* Derginin/gazetenin aslı ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"

* Yayının aslı

* "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"

* Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

* "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

* Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

* Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

* Başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

* ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

* Başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte) verilmelidir.

* Başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

* ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

* Tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

* Alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesi ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

* İlköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

* Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

* Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesi ya da 'Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

* TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

Powered by WHMCompleteSolution